Kapat

Ticket YazKapat

Ticket Oku

Bayi Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
YAZTEK TEKNOLOJİ bu sözleşmeyle, üretmiş olduğu bilgisayar programlarının (bundan böyle PROGRAM olarak anılacaktır) tüm telif haklarını ve diğer yasal hak ve yetkilerini kendinde alıkoyarak yalnızca Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki satış hak ve yetkisini BAYİLERİNE verir.

2. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ
Bu sözleşme tarafların taahhütlerinin ve PROGRAM’ ların satış şartlarını kapsar.

3. TAAHHÜTNAME
Sözleşmenin akidi olarak hareket eden YAZTEK TEKNOLOJİ ve BAYİ aşağıda belirtildiği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamışlardır.

BAYİ;
Pazarlama faaliyetlerinde PROGRAM’LARIN gerçek niteliklerini vurgulayacağını, aldatıcı ve şaşırtıcı davranışlardan kaçınacağını, tanıtım ve ticari faaliyetlerinde YAZTEK TEKNOLOJİ'NIN ticari itibariyle üçüncü şahıslara karşı hak ve çıkarlarını korumayı, Türk Ticaret Kanunu ve bu sözleşme kurallarına uymayı, dolaylı da olsa haksız rekabete neden olmamayı taahhüt edip, bu konuda YAZTEK TEKNOLOJİ’NIN yetkileri tarafından pazarlama faaliyetleri ve piyasa imajının denetlenmesini kabul eder.

Son kullanıcıya PROGRAM’LARLA İlgili kullanımını öğretmek amacıyla gerekli eğitimi alır. Bu desteği alabilmek için her türlü pazarlama, satış ve destek faaliyetini katılmayı kabul eder.

YAZTEK TEKNOLOJİ;
PROGRAM paketlerinin, varsa kullanım kılavuzlarının, CD'lerin ve diğer malzemenin hatasız olduğunu ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını karşılayabileceğini taahhüt etmez. PROGRAM paketleri, kullanım kılavuzları ve CD'ler olduğu gibi kabul edilmelidir. Ancak YAZTEK TEKNOLOJİ (eski Paket'lerin iadesi şartıyla) Paket'lerde meydana gelebilecek tüm arızalarda yeni Paket’leri, vermek zorundadır.

YAZTEK TEKNOLOJİ Program fiyatlarını dilediği şekilde tespit edebilir.

GENEL ŞARTLAR
Bu sözleşme, BAYİYE haber vermek şartıyla tek taraflı olarak YAZTEK TEKNOLOJİ tarafından feshedilebilir. BAYİNIN vermiş olduğu adres tebligat adresidir.

MALLARIN DAĞITILMASI
YAZTEK TEKNOLOJİ tarafından BAYİYE sevk edilecek mal, BAYİNİN seçeceği vasıta ve/veya müessese marifeti ile YAZTEK TEKNOLOJİ nın deposundan çıktıktan sonra BAYİNİN sorumluluğu altında seyredecektir.

BAYİ kendi bölgesinde rakip firmaların faaliyetlerini yakından takip edecek ve rekabete taalluk eden bilgileri gecikmesiz olarak YAZTEK TEKNOLOJİ ya intikal ettirecektir.

BAYİ, kendisi YAZTEK TEKNOLOJİ’ ya rakip benzer vesaire ürünlerin dağıtımını ve ticaretini yapamaz. Bununla birlikte YAZTEK TEKNOLOJİ ürünlerinin logosunu kullanarak başka bir yerde mal üretemez, alamaz, satışını yapamaz.

Cari Hesap Sözleşmesi: YAZTEK TEKNOLOJİ ile BAYİ arasında TTK 87 ve devamı maddelerindeki cari hesap hükümleri uygulanır. Cari hesap bakiyesi tespit edildiği günden; ödeme sürelerini geçirenlere aylık %10 Gecikme zammı uygulanır. BAYİ SÖZLEŞMESİ hangi şartlarda olursa olsun sona ererse cari hesap bakiyesi muaccel hale gelir.

BAYİ hiçbir şekilde YAZTEK TEKNOLOJİ’ yı temsil ve ilzam edemez. YAZTEK TEKNOLOJİ adına hiçbir surette taahhüde giremez.

Taraflar akitten doğan ihtilaflarda, tarafların ticari defterleri ve usulüne uygun tutulmuş ve tarafların karşılıklı onay vermiş oldukları ticari kayıtlar esas alınacaktır.

Bu anlaşma, BAYİ tarafından, tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara ve ya tüzel kişilere devir edilemez.

Bu anlaşma ile BAYİYE sağlanan her türlü bilgi ve teknik veriler, bunların genelliğini bozmamak kaydı ile tüm ticari sırlar, fiyat ile ilgili bilgiler, teknik detaylar ve teknik çizimler, şirketin işi ile ilgili diğer bilgiler ile ilgili olarak BAYİ aşağıdaki taahhütlerde bulunmaktadır:
a-Bu tip bilgiler bu sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.
b-Bu tip bilgileri “a” alt maddesi amaçları için kendi iş görenlerine verecektir.
c-Bu tip bilgileri üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Aksi halde cezai şartı peşinen kabul ve taahhüt eder.
d-YAZTEK TEKNOLOJİ, BAYİ hakkında öğrenmiş olduğu tüm hukuki, mali ve teknik bilgileri de üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir.

5. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Bu sözleşme, imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. YAZTEK TEKNOLOJİ sürenin uzatılması, kısaltılması ya da sözleşmenin iptali hakkını saklı tutar. Sözleşme bitiş tarihinden 15 (on beş) gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi durumunda sözleşmenin süresi YAZTEK TEKNOLOJİ tarafından istenirse 1 (bir) yıl daha uzatılır.

SÖZLEŞMENİN FESHİ
Aşağıdaki durumlarda YAZTEK TEKNOLOJİ sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Fesih, ihbarnamenin BAYİ tebliğ edilmesi ile geçerlilik kazanır.
a- Sipariş ücretlerinin aksaması halinde
b- Sözleşmenin süresinin bitimi halinde

6. FİYAT POLİTİKASI
YAZTEK TEKNOLOJİ BAYİLERİNE sunduğu satış tekniğine uyulması ve satışı gerçekleştirdiği takdirde bayilerine sunduğu fiyatlar üzerinden üretmiş olduğu ürünleri/hizmetleri verir. BAYİLER Kendilerinin belirleyeceği satış fiyatlarından son kullanıcıya satışlarını gerçekleştirirler.
(YAZTEK TEKNOLOJİ Tavsiye edilen fiyatları belirler.)

 

Bayilik için  Bayilik Sözleşmesini Buradan İndirebilirsiniz!
Bizi Takip Edin!
Güncel duyurulardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresinizi listemize ekleyin...
Yaztek Teknoloji - Radius Manager Yetkili Satıcısı 2015 © Tüm Hakkı Saklıdır.